Ga direct naar inhoud

Privacybeleid

Privacy policy

Laatst geüpdatet: 18 november 2019

Gumbo Millennium

In dit document staat de privacyverklaring zoals gehanteerd door S.V. Gumbo Millennium, gevestigd op Campus 2-6, 8017CA te Zwolle.

Contactgegevens:

https://www.gumbo-millennium.nl/ bestuur@gumbo-millennium.nl Campus 2-6 8017 CA, Zwolle

Gumbo Millennium en privacy

Gumbo Millennium is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die via haar website en andere kanalen diensten aanbiedt aan leden en niet-leden. Bij het aanbieden van deze diensten verwerken we ook privacygevoelige persoonsgegevens. In sommige gevallen worden deze gegevens ook door andere gegevensverwerkers verwerkt om zo onze dienstverlening te ondersteunen.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen.
 • Je eerst vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op het moment dat jouw toestemming vereist is.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Indien wij meer gegevens uitvragen dan noodzakelijk, dan zullen wij hier expliciet toestemming voor vragen.
 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer de persoon hier expliciet toestemming voor geeft.
 • Wanneer wij persoonsgegevens delen met derde partijen hier afspraken over maken om te waarborgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Persoonsgegevens enkel zullen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze verzamelen.
 • Alle personen die namens de vereniging verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens hebben ingestemd met deze privacy voorschriften.

Reguliere persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de reguliere persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Lidstatus
 • Datum ingang lidmaatschap
 • Datum einde lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer
 • Kledingmaten

Bijzondere persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten kunnen we de volgende gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • Dieetwensen
 • Medicijngebruik
 • Allergieën

Beleid verwerking gegevens minderjarigen

Onze website en verleende diensten hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doeleinden

Wij verwerken jouw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de verplichtingen die aan ons worden gesteld door Nederlandse en Europese wetgeving.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Contact met je opnemen op het moment dat dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Je een account aan te kunnen laten maken op onze website.
 • Verslaglegging van besluiten en besluitvorming.
 • Historische doeleinden.
 • Statistische doeleinden.

Bewaartermijnen

Gumbo Millennium bewaart gegevens niet langer dan dat zij nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer het voor de doeleinden niet langer noodzakelijk is om persoonsgegevens te kunnen herleiden tot een persoon zullen deze geanonimiseerd worden bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn zal Gumbo Millennium zorgdragen voor het vernietigen van deze gegevens op de manier die hiervoor wettelijk voorgeschreven staat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen zal door Gumbo Millennium geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen worden genomen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat een bevoegde verwerker van persoonsgegevens van Gumbo Millennium deze verwerking heeft beoordeeld.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten van de vereniging kan beeldmateriaal worden opgenomen worden van aanwezige personen. Dit beeldmateriaal kan door Gumbo Millennium voor promotiedoeleinden worden gebruikt. Uitgangspunt bij dit gebruik is dat de opgenomen beelden de betreffende personen niet mogen schaden wanneer ze herkenbaar in beeld zijn.

Rechten betrokkenen

Eventuele toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Ook kan er altijd een aanvraag worden ingediend voor het inzien, aanpassen of verwijderen van eigen persoonsgegevens. Ook kan een betrokkene een aanvraag doen om al zijn of haar persoonsgegevens te laten porteren, de persoonsgegevensverwerker zal dan alle beschikbare persoonsgegevens van de betrokkene in een bruikbaar computerbestand opnemen en overhandigen aan de betrokkene.

Bij een aanvraag voor het aanpassen of verwijderen van gegevens zal door de verantwoordelijke gegevensverwerker de afweging worden gemaakt of het belang van de betrokkene zwaarder weegt dan het belang van de vereniging. De vereniging behoudt te allen tijde het recht om de dienstverlening voor betrokkenen te beëindigen op het moment dat de vereniging door het voldoen aan een aanvraag van een betrokkene niet langer over persoonsgegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

Contact

Alle verzoeken en vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dienen direct bij het bestuur van de vereniging of eventuele andere persoonsgegevensverwerkers ingediend te worden. Bij inhoudelijke aanvragen over verzamelde persoonsgegevens kan gevraagd worden om de persoonsgegevensverwerker te voorzien van gegevens waarmee deaanvrager geïdentificeerd kan worden, denk hierbij aan een veilige, zoals volgens de richtlijnen van de rijksoverheid, kopie van officieel legitimatiebewijs. Verzoeken zullen binnen 28 dagen worden beantwoord door de verantwoordelijke persoonsgegevensverwerker.

Gumbo Millennium wil tevens benadrukken dat betrokkenen altijd het recht hebben om een officiële klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.